Five Card Story: Siklo

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Chelsie Manalastas created Jul 19 2018, 12:39:28 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) Serenae (5) bionicteaching


about this story

Sa pagsibol ng bagong buhay, panibagong paglalakbay ang naghihintay na tahakin. Dalawang direksyong pagpipilia'y tanging kahahantungan ay tama o mali. Kagaya ng karamihan, naghahangad ng isang matuwid at perpektong pamumuhay. Minimithing liwanag sa dulo ri'y makakamtan. At sa katapusan ng lahat, hindi man masaksihan ang kahiwagaan at kagandahan ng paglubog ng araw, kung paano mo iginugol at pinairal ang iyong buhay ay s'yang tanging magpapahiwatig kung ikaw ba ay naging matagumpay. Sa kinabukasang inaasam na paparating, panibagong pagsibol ulit ang naghihintay.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42466

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) cogdogblog (4) Serenae (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next