Five Card Story: "May Dapithapon at panibagong Araw"

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Group 9 created Aug 01 2019, 07:25:51 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Intrepid Flame (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Sa isang Dapit-hapon pagkauwi mo mapapaisip ka na tulad ng isang gulong ng isang bisikleta na umiikot maghapon ay parang iyon ang ikot ng Iyong Mundo na kung saan iisipin mo nanaman ang iyong gastusin pantustos sa iyong sarili at Pamilya, Pero iisipin mo ang Pamilya mo at ang Anak mo na kailangan mo magtiyaga at gawing lakas para sa panibagong Araw at panibagong pagsubok na dadating.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=44331

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Intrepid Flame (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next