Five Card Story: mn fhbvgu

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by N.J.Tepe created Oct 11 2016, 02:29:28 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Intrepidteacher (5) bionicteaching


about this story

m,jhzdfgnhkyjhtcjuhgdyvyfhgnihjggfnctjnmdhjfvcgnmdhfukvgjbmdfmchjvgtdjfvgyxchfyxcbgfdjxvyhbxmhjjxvhuyxgfh8ifxcgyk8udhnjugjmfnydjiugrthkuiedbdtfvbiefugjtkgjnyir]tkjiogtjftg8oft9hguidt9ojgui8rdjbnjgvthnug utrgmnerghjbyh7djfjtbhuivdfyuhjvu8udyfboygfdihyu9guyvdf8yutgvurhuydhfuyiugyhdr8yuygvuiyhgyfvgfdughbudhgvfydghufhuchuihghuyxfgxhjyugvdxfhxgfhjydufcuyhcjdfdjgfhduygdyhfyvgcyhgfyuxdhgfhyubgsdyjfusdtyfgjsduyhgfusdyhbvghfusdgf gdsuyfbfsduhbf uysdhfyjbsdhtyufujhgdsyufhgducghyu7fyhdsyuhgfyuuhgdshyu8fuydsubfgsdcuntgrbgfyhdvhfcggftdghyfhrurtgfdehghfjrhyfhyuehb bhuehghfyuyrgjcfgdyufherucfhjsgdfjdgherrhcujdnbvfyusdgfhcgdcvyuwgVgzyujhnghygfghgdghyudgyuhtgyuycsnyetfysefgsurfgsydvgfysehuyhgefyjurygsjeythgfyuaytghfyu7rugfy7sudyu7i8fyetusjyngfethyc7u6tfrhy87sehjykifyhjesyi76gtur87of8tuyyr7f8d67tw7dthgwetuf

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=39775

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) Intrepidteacher (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next