Five Card Story: Different Shades of Family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Angelica A. Victoria created Jul 06 2018, 06:19:59 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Sa Pamilya kailangan nga haligi g thanan at ang ilaw ng thanan ang bulaklak ay ang nag sisilbing tao ng bawat isa ang mga magulang at ang anak kung may pagmamahalan magiging matibay ang pmilya at magiging masaya sa kapaligiran kailangan ng bawat isa na maging matibay dahil sa kahit na anong probleama at unaos kayang harapin ng bawat isa kung katang itaguyod at magmahalan ng bawat isa sa pngunguna ng aam at ng ina

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42338

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next