Five Card Story: Minasan malalim Minsan Mababaw

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by JEROME AGUILAR created Jul 10 2018, 10:13:21 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Ang buhay ko ay parang dagat minsan magulo at minsan ay parang tubig na kalmado sa madaling salita ang buhay ko ay minsan maganda at minsan malas dahil kung gaano magwala ang dagat ganon din ang buhay namin minsan nawawasak at kung maganda naman ay lahat ng gusto ko nakakamit ko ang minsan sa buhay ko di ko alm kung ano ang papel ko sa buhay minsan punit minsan sunog pero npagtanto ko di lhat ng papel ay walang napapatunguhan na ang papel ko sa buhay ay mahalaga pala ako ay nag iisa at gusto ko mapagisa upang isipin lahat ng aking nagawa ako ay sumasamba upang magpasalamat sa diyos pumapasok ako sa gusaling simbhan upang mag pasalamat sa lahat ng biyayang aking natanggap

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42387

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next