Five Card Story: happy family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by marc angelo dcdato created Jul 10 2018, 10:27:11 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) dwtno (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

may dalawa mag awa na magnda ang samahan nila dalawa at magnda ang pamumuhay nila dalawa at nag karoon sila ng dalawa anak na kambal masayahin ang kanila panganay na anak. hanggang sa lumaki ito at inalagaan nila ng ito ng mabuti pinalaki nila masayahin ang dalawa mag kapatid na. pinag aral nila ito ng mabuti at matatalino ang kanilka anak at lagi ito nakakakuha ng award sa pa-aralan nila pinapasukan. tuwing uuwi sila sa kanila tahanan sina salubong sila ng kanaya mama at papa. lagi pina patawag ang kanila mga magulang sa pa-aralan sa dahilan ang kanila anak ay may na kuha mataas na marka sa mga guro nila. nung nalaman nila ito ang nakuha ng kanila anak napatalon ang dalawa mag asawa at sa sobrang tuwa na yakap nila ang kanila anak. at nag poapasalamat sila sa kanila dalawa anak na natutunanan nila ang kabutihan at pag galang.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42401

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) dwtno (3) Serenae (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next