Five Card Story: Sulitin Ang Bawat Sandali

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Erikka Mendoza created Jul 15 2018, 01:10:58 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) pepe.meneu (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Ang bawat nilalang na may buhay ay minsan lang dadaan dito sa mundong ibabaw. Magulo, mahirap at puno ng pagsubok, mga pagsubok na magiging daan upang tayo ay mahubog at maging matatag. Ang buhay ay parang hagdan, ang bawat hakbang ay may katumbas na yugto na dapat nating pagdaanan. Habang tumataas ang ating mga hakbang ay lalo tayong nangangailangan ng tibay ng ating pagkatao upang maakyat natin ang ating mga nais makamtan sa buhay. Hindi madali ang buhay, para itong gulong na pagulong-gulong. Gaano man kalayo ang lalakbayin, gaano man kataas ang aakyatin, gaano man katarik ang naising marating dapat huwag titigil o susuko pag nahihirapan dahil sa dulo nito ay may pintuang magbubukas para sa magandang bukas. Tagumpay at galak na para bang namumukadkad na bulaklak ang makakamit kung magpapatuloy sa laban ng buhay. Ang ating buhay ang pinakamahalagang biyaya na natanggap natin mula sa Poong Maykapal kaya't sulitin ang bawat sandali na binigay sa atin.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42450

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) pepe.meneu (3) Serenae (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next