Five Card Story: Ang Buhay

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Joevin Dalusung Franco created Jul 31 2018, 01:10:35 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang buhay ay maraming pagsubok na pagdadaanan bago maging isang matagumpay sa buhay. Parang ang bulaklak at ibon, ang bulaklak bago yumabong ng malago kailangan muna natin itong diligan,sa buhay kailangan din natin ng tulong ng iba oh opinyon ng iba para maging maganda ang kalalabasan ng ating desisyon.Ang ibon malayang lumipad para makahanap ng makakain, tayo kailangan muna nating pagsumikapan bago natin makamit.Lahat ng bagay ay pinaghihirapan walang bagay na hindi pinaghihirapan o trabaho ang madaling matapos ng walang tulong mula sa ibang tao, sabi nga nila "LIFE is simple, its just not easy."

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42532

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next