Five Card Story: Life

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Ramjay Elyssa created Aug 01 2019, 07:15:12 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Isang matandang lalaki na iniisip kung paano nalang kung wala ang mga gubat o ang kapaligirang napapalibutan ng mga puno at halaman. May mga matatayog na mga bundok pero ng dahil sa kapabayaan din ng mga tao, lahat ng matatayog na bundok na punong puno ng ibat ibang klaseng puno e mapupunta na lang sa mga pader ng bahay na dikit dikit walang hangin halos walang kabuhay buhay.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=44328

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next