Five Card Story: Amazing Earth

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by GROUP-5 created Aug 01 2019, 07:38:41 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Noong unang panahon sa isang kagubatan may mga nilalang sa mundo na kayang mabuhay mag-isa tulad ng mga unggoy dahil kahit anong kainin nila hindi sila magkakasakit.May isang naghari-harian sa kagubatan na nagngangalang mabangis.Siya ay kinatatakutan ng ibang hayop, lalo na kung sila'y mapadaan sa teritoryo nito. Isang araw may napadpad na isang lion sa kanyang nasasakupan, ito ay nagngangalang Mabait. Nagalit si Mabangis kay Mabait at tinanong kung bakit naroroon ito sa kanyang nasasakupan. Sumagot ito "Namamasyal lang ako at nakita kong maganda ang lugar na ito kung kaya't napatigil ako para maupo. Pasensya na kung naupo ako sa teritoryo mo,hindi ko lang alam na sayo pala ang lugar ito." Tumalikod na si Mabait at lumakad na papalayo nang biglang may narinig na tinig "Sandali!" Napalingon si Mabait at nakitang nakangiti si Mabangis. "Nabighani ako sa taglay mong kagandahan.:)Maaari bang manatili ka na dito?" Sumagot si Mabait at sinabing "Oo naman,sa ganda ng lugar na ito ay magandang dito mamuhay." Nakilala nila ng lubos ang isa't isa. At paglipas ng araw ay unti unting nabago ang pananaw at ugali ni Mabangis. Natuto siyang magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ni Mabait. Natutunan ni Mabagis na lahat ng bagay ay nagbabago, tulad niya noon na iba na ngayon.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=44335

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next