Five Card Story: Ang paboritong manok

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Phillip Joshua R. Salvador created Aug 06 2019, 11:33:35 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Intrepid Flame


about this story

Ang manok ng aking tatay mahilig manuka ng aso ang manok ng aking tatay madalas ito nalagasan ng balahibo madalas pa niya alagaan ang manok niya kaysa sa mga apo at anak niya salamat sa pusang gala kinaain ang pinakamamahal na manok ng aking tataya sana ay magbalik ka muli kapag may manok ulit ang aking tatay dito na nagtatapos ang aking kuwento

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=44433

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Intrepid Flame

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next