Five Card Story: abandoned

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by SBU SHS Pahilga created Sep 14 2021, 06:30:27 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ikalimang araw ng bakasyon, naisipan naming pumunta sa islang na mula sa isang liblib na lugar, ito ay nagngalang Isla De Nogas. Pagdating roon ay mapapansin mo malakas ang hampas ng alon sa dalampasigan. Tahimik ang isla, walang katao-tao at mga abandonadong tirahan at parola lamang ang inyong masasaksihan. Nakakatakot man ay nilibot pa rin namin ang isla. Mga punong at mga ugat nitong nagkalat lamang ang iyong maririnig habang naglalakad at walang nagsasalita dahil sa takot.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=49288

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next