Five Card Story: Sayaw ng buhay

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by SBU SHS Edrol Rain created Sep 14 2021, 06:30:56 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) wonderbadger (5) Serenae


about this story

Buhay namay sigla at katatagan ang bumabalot saaking katauhan ito ajg angking kwento ako si rain labing anim na gulang ako isang atleta dito sa ating paaralan matatag na nag aaral para makatapos pero sa kabila ng sya sa aking umaga maraming kalungkutan ang pumaoasok saking isip pero naiisip ko lagi ang pag kamatay ngvaking lolo pero eto ako nag paoakatatag para gawing inspirasyon sya isa pa sa nag papatatag sakin ang aking pamilya na lumalaban para sa pandemya hanggan dito nalang po.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=49328

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) wonderbadger (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next