Five Card Story: family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by maricar guevarra created Jul 06 2018, 05:58:52 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

ang pamilya hindi magiging masaya kung kulang ang isang pamilya. kahit ano man dumating na problema o kasiyahan ay laging sama-sama at ang mga magulang ay laging gumagabay at ilaw ng tahanan at higit sa lahat ang mga mangulang ay masayang nakikita ang kanilang anak tuwing masaya ito at hindi nahihirapan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42318

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next