Five Card Story: Family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Reinalyn created Jul 06 2018, 05:59:20 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang pinaka mahalagang bagay sa buong mundo ay ang pamilya. Kung may problema ka walang namang ibang tutulong sayo kundi pamilya mo lang. Hindi ibang tao ang makakatulong sayo at makakaintindi, dahil ang ibang tao di ka naman masyadong kilala pero ang pamilya mo mula pagkabata mo kilala ka na lalo na ang nanay mo. Mahalaga din ang oras sa pamilya dahil ang mga bata ay kailangan ng gabay ng magulang upang lumaki sila ng maayos at mabuti. Ang ating mga magulang ang ating puno at tayo ang magiging magandang bunga nito kung tayo ay magsisikap.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42319

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next