Five Card Story: Environment

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Prince Carlo created Jul 10 2018, 10:37:22 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Na pag kaisahan ng aking grupo ay ang kalikasan bakit nga ba namin ito napili? Dahil gusto namin na bigyan ng pansin ang kalikasan dahil masyado na napapabayaan mas inuuna pa ng tao ang mga proyekto kanilang gingawa kaysa sa kalikasan na dapat ito ang mas bigyan pansin dahil kung di dahil dito wala tayo mga material na kailangan gamitin sa pag gawa ng proyekto kaya naman mas dapat bigyan pansin ang ating kalikasan at alagaan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42410

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next