Five Card Story: dearest

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Arlyn Gonzaga created Jul 20 2018, 01:16:16 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Pamilya ang siyang pundasyon ng isang pamayanan. At sa mundong ito, simula nang tayo’y mabuhay, pamilya ang siyang ating gabay. Mahalin ang pamilya ng bukod tangi sa lahat dahil sabi nga nila "The love of a family is life's greatest blessings". Gaya ng sa bawat litrato na aking napili na kung saan proteksyon ng pamilya ay kailangan sa anumang problemang darating dahil sila ang kasangga o karamay mo sa lahat at doon sa pagkuha ng litrato masasalamin na bawat memories ng ating pamilya ay mananatili sa puso natin. Panghuli, sa bawat pag-ikot ng buhay at sa mga pagsubok na darating pamilya mo ang laging andyan. Walang pamilyang perpekto pero lagi nating tandaan na sa huli pamilya nating ang ating makakatakbuhan at masasabihan.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42469

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) Serenae (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next