Five Card Story: Nature

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by Caselyn Corres created Jul 20 2018, 07:37:35 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang ating kalikasan ay nagbibigay ganda sa ating kapaligiran. Nag bibigay ng sariwang hangin na ating nalalanghap, mga makukulay na bulaklak na nag bibigay galak sa ating mga mata. Ngunit bakit habang tumatagal, ang mga bagay na ito ay unti-unting nag lalaho? Bilang isang tao, dapat nating matutunang ingatan at pahalagahan ang ating kalikasan. Ibuhos natin ang ating atenayon sa pag papanatili ng kagandahan nito.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42474

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) Intrepid Flame (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next