Five Card Story: Mag-isang naglalakbay

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by BSIT101-RAMOSJOHNAVEREI created Jul 24 2018, 02:29:42 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) keepps (4) bionicteaching (5) bionicteaching (6) cogdogblog


about this story

Walang makakapigil sa oras, maliban nalang kung sumuko o patay na tayo.Ang kailangang mo lang ay lumaban kahit na hindi mo na kaya, kailangan mong akyatin ang bundok ng buhay kahit na ito’y matarik, kailangan mong maglakad kahit na ika’y mag-isa, kailangan mong maglayag sa dagat ng pagsubok kahit na ito ay malawak, upang makarating sa puno ng tagumpay at kasiyahan, ipinanganak ka mang mag-isa’y wag mong isiping kailangan mo ng kasama dahil sa huli ang kailangan mo lang ay ang makarating sa iyong paparoonan. At kung may dumating mang tulong o kasama malugod mo itong tanggapin dahil “walang sino man ang nabububhay para sa sarili lamang”, ang sabe nga sa kanta, pero kung iyong iisipin, ang lahat ng bagay ay pababago at minsan nama’y nawawala, ang kailangan mo lamang gawin ay masanay at makibagay nang naaayon sa iyong paligid. Kung ating mapapansin, sa mga imaheng ito ang paligid ay pabago- bago, hindi man permanente ang mga ito’y nag-iiwan naman ng ito ng mga aral. Kailangan nating panatilihing maayos ang barko ng ating buhay nang sa gayo’y makarating tayo sa ating paroroonan. Lumubog man ang barko, hindi parin ito ang rason upang tayo’y sumuko dahil maaari naman tayong lumangoy tungo sa tagumpay. Sa bawat kabiguan tayo’y merong natututunan, huwag nating isipin na tayo’y natalo, sa halip tayo ay bumangon.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42503

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) Serenae (2) bionicteaching (3) keepps (4) bionicteaching (5) bionicteaching (6) cogdogblog

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next