Five Card Story: Saranggola

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by James Daniel Susteverio created Sep 24 2020, 12:12:54 pm. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) kairós (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

“Minsan ang buhay ng tao ay parang saranggola, hindi mo talaga masasabi kung saan papunta.”

Ang buhay ay parang saranggola na kung saan hindi mo alam kung saan patungo ang buhay ng isang tao. Dahil wala pang makakapagsabi kung ano ang future na ating kakaharapin at hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin in the near future. Sa atin magsisimula kung anong path ang tatahakin natin sa ating buhay. At tayo mismo ang magpapaangat sa ating sarili upang maging successful sa buhay.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=46991

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) kairós (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next