Five Card Story: Summer

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by SBU_SHS_Tecbobolan created Sep 14 2021, 06:29:47 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) keepps (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) dwtno


about this story

Last last summer pumunta kami sa aming probinsya uapang bisitahin ang aming lola sa batanes. Pagtapos namingsumakay ng eroplano papunta sa batanes. Sumakay kami ng barko upang makapunta sa aming isla. Nang makarating kami sa bahay ng aming lola agad kaming nilibot sa kanayang bukid. kung saan aming minotor papunta. Pinakita din samin ang simbahan ng aming baranggay sa sabtang. Kinabukasan naman ay sinamahan kami ng aming mga pinsan upang pumunta sa gumat upang mag hanap ng magagandang bulaklak.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=49256

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) keepps (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) dwtno

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next