Five Card Story: BRAVE GUY WITH KIND HEART

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by SBU SHS MACK created Sep 14 2021, 06:30:04 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) krutscjo (4) bionicteaching (5) bionicteaching


about this story

Ang lalaki na ito ay mahal ang kulay berde na mga bagay tulad ng mga halaman at mga puno
ang kanyang buhay ay parang gulong paikot ikot
sa pag-aaral at siyay may lakas ng loob at matapang na hinaharap ang anumang mga hamon sa buhay dahil nagtitwala at nanalangin siya sa Panginoon

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=49265

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) krutscjo (4) bionicteaching (5) bionicteaching

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next