Five Card Story: PUNO

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by SBU SHS Juan Paolo created Sep 14 2021, 06:32:50 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) recommend_group2 (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Isang maaraw na tanghali habang nagmamaneho si itay, ako'y nakaupo katabi niya sa harapan ng sasakyan. Habang ako'y nagmamasid at nakatanaw sa paligid, nakakita ako ng isang punong mayabong sa dahon. Maka-ilang sandali lamang ay nakakita naman ako ng isang punong wala ng buhay. Habang ako'y nakaupo, ako ay napaisip. Dapat bumangon sa buhay at mamuhay ng makulay bago tayo humantong sa ating huling hininga.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=49357

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) recommend_group2 (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next