Five Card Story: Life with my family

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by John Philiph created Jul 10 2018, 10:22:48 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) mcmorgan08 (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae


about this story

Ang buhay na kasama ang pamilya, hindi matutumbasan ng kahit na anong matiryal na bagay at hindi susuko sa kahit na anong problema, hindi mabubuo ang isang pamilya kung walang nanay at tatay at hindi matutumbasan ng kahit na ano ang pag aaruga ng isang magulang. at hindi din namen hinahayaan na makalimutan ang pananampalataya sa Diyos na gawa ng lahat. sa pamilya ang unang kaalaman ng makukuha natin at malalaman kaya sana lahat ng magulang ay maging maayos at masaya.

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42391

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) mcmorgan08 (3) bionicteaching (4) bionicteaching (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next