Five Card Story: Life without them

stories: prev | random | next

a Five Card Flickr story by gerald manguerra created Jul 10 2018, 10:26:14 am. Create a new one!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) cogdogblog (5) Serenae


about this story

Lumaki ako na walang kasamang magulang at nasanay sa takbo ng buhay na sa bawat oras ako ang tumatayo sa sarili ko natuto ako sa buhay at naging mas maabilidad nabibigay nila ang pangangailangan ko, naging malaya ako sa mga gusto ko gawin at natuto at pinapahalagahan ang buhay

share this story

permalink to story: http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=42398

Copy/Paste Story

Click once to select, then copy and paste HTML to your own blog/website.

create a different story from these same cards

Do you have another interpretation of the story behind these pictures? Add it to the collection as a new story!


flickr photo credits: (1) bionicteaching (2) bionicteaching (3) bionicteaching (4) cogdogblog (5) Serenae

For security purposes, please enter the correct words matching the images (blame the spammers):

stories: prev | random | next